Skip to main content

Methodieken

Koersonderzoek

Het koersonderzoek van Adriaan Hoogendijk is het uitgangspunt bij een loopbaan(heroriëntatie)traject. Aan de hand van een aantal (maatwerk)opdrachten kan je je meest vitaliserende loopbaanperspectief in kaart brengen. Er wordt ook ingegaan op de innerlijke hindernissen die daarbij in de weg kunnen staan en hoe je die hindernissen vervolgens kunt nemen. De methodiek van het koersonderzoek biedt een praktisch en gestructureerd kader waarbij je jouw pad kunt plannen, het gaat hierbij om het volgen van jouw hart en het aanwenden van je creativiteit.

Het koersonderzoek bestaat, exclusief het vrijblijvende oriënterende gesprek, uit acht gesprekken, met een frequentie van eenmaal per twee á drie weken, waartussen de cliënt de nodige vragen beantwoord en opdracht vervult. 

Enkele opdrachten die aan de orde kunnen komen:

 • Biografische opdrachten en levensfases
 • Persoonlijkheidsvragenlijst MBTI
 • Kernkwadrant van Ofman
 • Loopbaanankers
 • Elementenvierhoek (elementen vuur, water, aarde en lucht als metafoor voor kwaliteiten en valkuilen)
 • Loopbaanscan met diverse loopbaantesten
 • Waarden
 • Ontspanningsoefeningen en geleide visualisaties
 • Ruimte creërende opdrachten
 • Arbeidsmarktgerichte opdrachten
 • Persoonlijk actieplan
 • Opdrachten tijdens een paardencoach- of wandelcoachsessie

NLP

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs en artsen.

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren en bestudeert ´de structuur van de subjectieve ervaring´. Dat wil zeggen, NLP bestudeert de patronen (programma’s) die worden gecreëerd door de interactie tussen het brein (neuro), de taal (linguïstisch) en het lichaam.

Door het bestuderen van hoe we de wereld met onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) waarnemen (de studie van de subjectieve ervaring), kunnen we belemmerende indrukken en conclusies een andere betekenis geven dan wel veranderen waardoor we onze doelstellingen makkelijker bereiken en een groot aantal van onze problemen kunnen oplossen.

NLP is ook een communicatiemodel, NLP biedt technieken om:

 • inzicht te krijgen in de beleving achter de woorden van een ander
 • beter contact te kunnen maken met anderen
 • beter af te kunnen afstemmen op de ander
 • anderen door middel van taal te helpen om gewenste veranderingen door te voeren.

Een ander aspect van NLP is ´modelleren´. Dat is het coderen van datgene wat iemand doet uitblinken in datgene wat hij of zij doet. Bij modelleren gaat het dan niet zo zeer om het uiterlijke gedrag, maar meer om de innerlijke weergave en de denkpatronen die er aan ten grondslag liggen.

Sylvia Baars NLP Oefening
NLP oefening ‘De Logische Niveaus’ samen en met hulp van Smurf

NLP is

 • de studie van de structuur van de subjectieve ervaring (het bepalen van structuren (elementen en verbanden) in onze beleving.
 • een communicatiemodel (een manier om harmonieuze relaties op te bouwen en inter- en intrapersoonlijke communicatie te verhelderen en te versterken)
 • modelleren van uitzonderlijk gedrag (een manier om menselijke vermogens overdraagbaar te maken met behulp van NLP-veranderingstechnieken)

Voice Dialogue

Wat is Voice Dialogue?

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar jouw ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij jouw kwetsbaarheid beschermt. Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van jouw ikken.

Sylvia Baars - Ken je ikken

 

‘On the journey of self-discovery, let’s stop looking for what is wrong with us. Let us discover, instead, who we are and how we work! Let us separate from our judgements as we explore the amazing system of selves within us, and learn to live our lives with ever-increasing honesty, choice, and freedom.’
Hal en Sidra Stone (1993, p. 13)

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Voice Dialogue leert ons immers niet alleen vanuit een overkoepelende positie naar de verschillende ikken te kijken, maar biedt ook de opportuniteit om vanuit het “midden” verschillende stukken in te zetten. Door dit dynamische proces kunnen we afstappen van automatismen en wordt ons leven niet langer geleid door de ikken. We komen tot bewuste keuzes.

Door bewuste keuzes te maken beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.

De Voice Dialogue methode heeft haar wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, maar aspecten komen ook terug in Psychodrama, Transactionele Analyse, Gestalt , Psychosynthese , Client centered Therapie en Mindfulness. Voice Dialogue is geen therapierichting maar een therapeutische werkmethode die leidt tot intensieve bewustmakende ervaringen voor de cliënt in zowel psychotherapeutische processen als coaching trajecten.

Sylvia Baars - Voice Dialogue

Paarden voelen feilloos voor ons aan waar ruimte voor ontwikkeling is.


Systemisch Werken

Systemisch werken is een oplossingsgerichte methode waarvan de oorsprong ligt bij de systemische familietherapie ontwikkeld door de Duitse psycho-analyticus Bert Hellinger. Hij ontdekte dat gebeurtenissen in een ‘systeem’ gevolgen hebben voor de latere leden van dat systeem. Systemisch werk bestudeert de wijze waarop een individu deelneemt in een systeem en welke ervaringen in dat systeem van significante invloed zijn op het functioneren van dat individu.

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen of thema´s zichtbaar te maken en een oplossingsrichting of inzicht te bieden in een bepaald vraagstuk. Erkennen van wat er speelt, onvervulde verlangens, herstellen van disbalans of innemen van eigen plek zijn vaak aandachtspunten.

Systemisch werken kan zowel toegepast worden voor personen als voor bedrijven / organisaties. 

Paarden zijn gevoelig voor waar 'verstrikking' of 'systeemdruk aanwezig is. Zodra iedereen in het systeem (gezin of organisatie) zijn of haar plek heeft en er sprake is van de juiste ordening, ontstaat er rust, ontspanning en 'kan de liefde (of de energie) weer gaan stromen'. Dit is ook waarneembaar bij het paard.

Het uitgangspunt van systemisch werken is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen. We worden geboren in een gezin, zijn lid van een vereniging, gaan naar school en werken in een bedrijf. Allemaal systemen met hun eigen kenmerken. In de basis gelden echter drie uitgangspunten, drie natuurwetten:

Binding: iedereen die bij het systeem betrokken is heeft daarin een plek.
Ordening: tussen de leden heerst een bepaalde hiërarchische volgorde.
Balans: er moet balans zijn in geven en nemen.

Verstrikking

Als in een van de uitgangspunten van het systemisch werken iets ‘niet goed’ is ontstaat een verstrikking in het systeem dat zich uit in een dynamiek. Vaak gebeurt dit onbewust en puur uit liefde. Deze dynamiek uit zich door een symptoom.

In een opstelling wordt aan de hand van het symptoom de dynamiek opgespoord en daarmee wordt gewerkt zodat de energie in het systeem weer gaat stromen. Dat werkt vaak diep door. Ook voor diegenen die er niet bij zijn.

Systemisch Werk pas ik toe in individuele coachtrajecten door middel van tafelopstellingen, vloerankers en in (team)coachsessies met hulp van paarden.


CREF-Methode®

Met deze methode kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. De CREF-Methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen/kinderen die geen juiste hulp (zonder medicatie) konden vinden. Of voor mensen/kinderen die door hulpverleners overtuigd werden dat er niets meer aan hun problematiek te doen viel. Overigens blijkt dat de (prenatale) hechtingsproblematiek, of anders gezegd een onderkend trauma (indrukwekkende gebeurtenis), de hoofdzaak van deze sociaal emotionele problematiek is.

Hoe werkt de CREF-Methode®?

De afkorting CREF staat voor, Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er gewerkt met het CREF-Model als uitgangspunt.

Dit model bestaat uit een cirkel van de 7 levensbehoeftes. De oorsprong van de CREF-Cirkel is de piramide van Maslow (1943), deze is doorontwikkeld, gebaseerd op verschillende onderzoeken, door de grondlegger, Baukje van Leeuwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ieder mens het beste kan functioneren wanneer alle behoeftes vervuld zijn.

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation).

Wanneer CREF-Methode®?

De CREF-Methode kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen. Situaties in het bijzonder:

 • Geen Bodem Syndroom (hier vallen alle labels = ADHD, Autisme, PDDNOS etc. ook onder)
 • PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen
 • Sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen door hechtingsproblematiek, angstklachten, stress, depressie, rouw, slaap-, leer- of eetproblemen, problemen met sociale contacten etc.

Wat is het Geen Bodem Syndroom?

GBS is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen aangetast is. Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang opgang. Dit kan het Geen Bodem Syndroom veroorzaken.

Recent is ontdekt dat de volgende situaties indrukwekkend kunnen zijn:

 • moeder of vader heeft last van een Post Traumatisch Stress Syndroom;
 • de moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap;
 • na geboorte niet in de armen of op de borst van de moeder gelegd worden;
 • vroeggeboortes (couveusekindjes);
 • keizersnede (foetus/baby legt de “onnatuurlijke” weg af);
 • medisch ingrijpen bij de bevalling;
 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie);
 • het kind is ongewenst;
 • het kind is geadopteerd;
 • de zwangerschap is gemanipuleerd (bijvoorbeeld door IVF);
 • een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer
In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit resulteert in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.

Het Geen Bodem Syndroom herkennen

Hoe het GBS herkend kan worden bij kinderen en volwassenen zal liggen aan welke overlevingsstrategie (onbewust) gekozen is. Een aantal voorbeelden:

 • een huilbaby (vechten) of juist erg stil, is naar binnen gekeerd (verstarren);
 • zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (lijkt op ADHD);
 • teruggetrokken gedrag (lijkt op autistisch spectrum);
 • hoogsensitiviteit;
 • goed kunnen observeren, taxeren en manipuleren van anderen;
 • een onverzadigbare honger naar aandacht;
 • soms superieur gedrag (narcistisch gedrag);
 • onvermogen en/of angst om relaties aan te gaan (aantrekken-afstoten).

Behandeling Geen Bodem Syndroom

GBS kan succesvol behandeld worden met de CREF-Methode zonder medicatie. Deze behandeling is geschikt voor alle leeftijden. De symptomen van het Geen Bodem Syndroom hebben zeer veel overeenkomsten met ADHD en/of vormen van autistisch spectrum (PDDNOS, Asperger etc.). Helaas wordt er in de praktijk dagelijks verkeerd gediagnosticeerd. Dit komt door de onbekendheid over het GBS. Er wordt dus in veel gevallen verkeerd behandeld en overbodige medicatie toegediend.

Bij de CREF-Methode maken we gebruik van verschillende technieken (om de verstoorde regulering van het brein op te heffen), waaronder NLP, Hypnotherapie, Innerlijk Kind Werk, Transactionele Analyse, Systemisch Werk, Lichaamswerk, Regressie, Visualisaties & Ontspanningsoefeningen, EMDR, Delenwerk (Voice Dialogue), Creatieve (teken)oefeningen, ademhalingsoefeningen, werkvormen en uitleg uit de Polyvagaal theorie, muziek. Geboorte in Kaart behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens geinspireerd door het werk van onder andere Bessel van der Kolk, Gabor Maté en Jan Geurtz. 

Inzet paard

De Cref-Methode kan met of zonder paarden worden ingezet. Paarden ondersteunen en versnellen het proces en kunnen naar wens worden ingezet. Een paard:

 • Helpt bij gevoel te komen
 • Heeft geen oordeel en heeft onvoorwaardelijk lief
 • Is vergevingsgezind en leeft in het hier en nu
 • Door huidcontact wordt grootste zintuig (en het limbische systeem), de huid, gestimuleerd
 • Spiegelt incongruentie en is altijd eerlijk
 • Is zeer sensitief en reageert direct
 • Vervult behoefte aan emotionele verbinding, geeft een gevoel van geborgenheid

Voor meer informatie:
crefmethode.nl
ikev.nl